Kuvataidekoulu

Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa opimme mm. kuvallista ilmaisua, havaintojen tekemistä̈, kädentaitoja, kuvan kieltä̈ ja erilaisia kuvan tekemisen tapoja. Opiskelemme lapsen ja nuoren ikäkauden huomioiden, oppilaan maailmasta lähtien. Opiskelemme pienissä̈ ryhmissä̈, yksilöllisesti. Teemme sukelluksen kuvataiteen maailmaan monipuolisilla taiteen tekniikoilla.

Tavoitteena on kehittää lapsen ja nuoren kykyä ilmaista kuvallisesti tunteitaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan taiteen eri menetelmin. Yhdessä oppiminen ja yhteiset tavoitteet ryhmässä ovat myös tärkeitä. Oppilaita kannustetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa tutkimaan visuaalista maailmaa, kulttuuria ja sen muutosta. Kehittämällä omaa osaamistaan kuvien tekijänä hän vahvistaa itsetuntemustaan. Opetuksessa pyritään siihen, että opetuksen edetessä opiskelija saa itse määritellä tavoitteitaan, menetelmiään ja oppimisen sisältöjä.

Opetuksessa lukukausittain vaihtuvat teemat tuovat opetukseen vaihtuvaa ja innostavaa sisältöä.

Välineet ja materiaalit työskentelyyn saa koulusta.

Kuvataiteen opettaja Taina Sariola (Tam) on opettanut nuoria ja lapsia kuvataiteen opinnoissa monissa eri koulutuspaikoissa, mm alakoulussa, yläkoulussa , kuvataidekoulussa ja myöskin työskennellyt pitkään kulttuurialan ammatillisissa koulutuksissa.

Taina opettajana antaa oppilailleen taitoa, tietoa, intoa ja rohkeutta tehdä kuvia eri tekniikoilla omista lähtökohdistaan ja maailmastaan.

Keskeisinä sisältöinä kuvataiteen opetuksessa ovat:

1. Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot

• kuvista keskusteleminen, kuvan tulkitseminen, kuvallinen ajattelu

Kuvan tekemisen tekniikoita:
• piirtimet
• maalaustekniikat
• yksinkertaisia painotekniikoita, grafiikka
• valokuvaus
• kuvanveiston ja rakentamisen tekniikoita ja materiaaleja
• väritajun kehittäminen
• tila- ja muototajun kehittäminen
• sommittelun taidon kehittäminen
• kuvallisen viestinnän keinojen kehittäminen

2. Omat kuvat

• havaintojen tekeminen, katsomisen oppiminen
• kokemusten hyödyntäminen
• oman elämänpiirin kuvaaminen
• omat kuvakulttuurit: sadut, sarjakuvat, elokuvat, graffitit jne

3. Taiteen maailmat

• eri aikakaudet
• eri kulttuurit
• visuaalisen taiteen lajit
• nykytaiteen toimintatavat
• taiteen historiallisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia merkityksiä
• osallistuminen paikalliseen taidetoimintaan, kulttuurikohteisiin
• taiteen instituutiot, ajankohtaisiin ilmiöihin, alan ammattilaisten työt

4. Visuaalinen ympäristö

• luonnon ympäristöt
• rakennetut ympäristöt ja esineympäristöt
• mediaympäristöt
• esteettinen-ekologinen-eettinen arvottaminen